Hautakivi hautausmaalla, jossa ei ole tekstiä.

Muistomerkkiohjeet

Muistomerkkisuunnitelman hyväksyminen

Uuden muistomerkin valmistamisesta tai vanhan muistomerkin uudistamisesta on toimitettava suunnitelma sähköpostitse seurakunnan talouspäällikölle tai hänen sijaiselleen tarkastamista ja hyväksymistä varten, jos muistomerkki poikkeaa tästä ohjeesta.

Suunnitelmassa tulee olla:

  • muistomerkin mitat
  • piirros muistomerkistä
  • muistomerkkiin tulevat koristeet ja niiden sijoittelu
  • materiaali
  • suunnitelman toimittajan yhteystiedot

Suunnitelman vastainen paikoilleen asennettu muistomerkki on poistettava hautaustoimen kehotuksesta haudalta ja hautausmaalta. Muussa tapauksessa hautaustoimella on oikeus suorittaa muistomerkin poistaminen ja periä siitä aiheutuneet kulut muistomerkin toimittajalta. Nämä ohjeet koskevat myös laattoja ja ristejä.

Materiaali

Muistomerkin materiaalina voi olla kivi, metalli tai puu. 

Muistomerkin mitat

Muistomerkin mittataulukko
Haudan leveys metreinä Muistomerkin enimmäisleveys Muistomerkin enimmäiskorkeus Muistomerkin vahvuus Muistomerkin etusivun enimmäispinta-ala
1 m 80 cm 90 cm 9-15 cm 0,75 m²
2 m 160 cm 90 cm 9-15 cm 1,10 m²
3 m 260 cm 80 cm 9-15 cm 1,45 m²
4 m 350 cm 80 cm 9-15 cm 1,45 m² + 0,35 m²/hauta-ala
Uurnahauta 80 cm 60 cm 9-15 cm 0,5 m²

Jos haudalle halutaan myöhemmin toinen erillinen muistomerkki, on siitä esitettävä suunnitelma ja otettava huomioon edellä mainitut mitat. Jos haudalle halutaan lisätä olemassa olevaan muistomerkkiin kiinni tuleva toinen muistomerkki, suunnitelma käsitellään yhtenä muistomerkkikokonaisuutena. Mikäli muistomerkki on ”taideteos” tai siihen verrattava, siihen tarvitaan kirkkoneuvoston lupa.

Muistomerkin vahvuus

Sileäpintaisen, sahatun tai hiotun muistomerkin vahvuus on 9-15 cm. Louhittupintaisten muistomerkkien vahvuus saa olla enintään 25 cm. 

Tekstit

Kirjainten kokoa ja tyyliä ei ole määritelty. Käytettäessä metallikirjaimia, ne on kiinnitettävä tapeilla muistomerkkiin. Muistomerkin kaikki sivut ovat käytettävissä nimien merkitsemiseen. Erillisiä nimilaattoja käytettäessä on ne esitettävä kaikki samalla kerralla suunnitelmassa.

Koristelu

Risti on hautausmaakulttuurin pääsymboli ja sitä suositellaan käytettäväksi. Muistomerkkiin tulevat muut koristeet tulisi sijoittaa siten, että ristikuvio säilyy kokonaisena. Koristeet suositellaan sijoitettavaksi kokonaan sivujen sisäpuolelle. Seurakunta ei vastaa irtokoristeista.

Muistomerkin tuonti ja paikalleen asentaminen

Hautapaikat merkitään hautausmaan työntekijöiden toimesta väliaikaisella metalliristillä, jossa on vainajan nimi ja hautatunnus. Hautamuistomerkkejä saa toimittaa hautausmaalle vain sulan maan aikana. Muistomerkkejä saa tuoda hautausmaille vain arkipäivisin lauantai- ja aattopäiviä lukuun ottamatta. Muistomerkin pystyttämisen ajankohta on sovittava etukäteen seurakuntapuutarhurin kanssa. Alle 100 cm leveät kiviset muistomerkit, jotka asennetaan omalle aluskivelle, on kiinnitettävä alustaansa ruostumattomasta teräksestä valmistetulla tapilla, jonka vahvuus on oltava vähintään 12 mm ja pituus vähintään 140 mm ja josta puolet on juotettava alustaan kiviliimalla kiinni. Muistomerkin tuoja vastaa nurmikoille tai istutuksille aiheuttamistaan vahingoista.

Aluskivi

Aluskivi on asennettava tiivistetyn hiekkakerroksen päälle. Aluskiven leveyden on oltava vähintään 25 cm ja sen korkeuden on oltava vähintään 20 cm, josta maanpinnan yläpuolelle jäävän osuuden on oltava noin 5 cm. Hämeenkyrön seurakunnassa ei ole seurakunnan itsensä asentamia valmiita pohjakiviä/-laattoja missään.

Reunakivet

Uusien reunakivien asentamista tai vanhojen poistamista ei sallita, jos siihen ei ole perusteltua syytä.

Muistomerkin poistaminen haudalta

Hautausmaalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa haudalta ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeiden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautaustoimilaki14§) Vanhalla hautausmaalla on hautapaikan luovuttaneiden muistomerkki, mihin voi seurakunnan toimesta tilata nimilaatan tai -laattoja. Laattaan tulee vainajan nimi sekä syntymä- ja kuolinaika. 

Yhden hauta-alan käyttö erisukuisilla henkilöillä

Käytettäessä yhden hauta-alan haudat eri sukuisille henkilöille, toimitaan siten, että ensimmäiseksi, syvään haudatun vainajan muistomerkki, sijoitetaan vasemmalle puolelle ja jälkimmäisenä, matalaan haudatun vainajan muistomerkki, sijoitetaan oikealle. Tällöin hauta-alan leveys 120 cm jaetaan kahteen samankokoiseen osaan, jolloin kummankin muistomerkin enimmäisleveys on 40 cm. Aluskivet tule sijoittaa rinnakkain ilman väliä.

Muut hautamuistomerkit

Muistomerkkinä voi olla myös hautaristi, luonnonkivi tai erilliseen telineeseen sijoitettava hautalaatta. Hautaristien osalta sovelletaan yleisiä muistomerkkiohjeita. Telineeseen sijoitettavan hautalaatan koko on enimmillään 40cm x 30 cm. Hautalaatan vahvuus on 1-5 cm materiaalista riippuen.

Muuta huomioitavaa

Kaikenlaisten kivien ja laattojen asettaminen haudan pinnalle on kielletty. Tämä koskee myös kukkatilojen reunustamista eri materiaaleilla.

Muistomerkin siirto hautausta varten

Hautamuistomerkki tulee poistaa haudalta hyvissä ajoin ennen haudan avausta. Talvikautena tämä tarkoittaa kahta viikkoa aiemmin, jos kyseessä on reunakivellinen hauta. Avattavan haudan muistomerkin/merkkien siirto on omaisten vastuulla. Haudan avauspäivä on tavallisesti noin viisi päivää ennen hautausta.

Mikäli omaiset eivät hoida siirtoa, niin seurakunta tilaa siirron kiviliikkeeltä omaisten laskuun ennen haudan avaamista.

Kiviliike vastaa muistomerkin asianmukaisesta asennuksesta takaisin haudalle haudan peittämisen ja maan tiivistämisen jälkeen. Talvikautena tapahtuvien hautausten muistomerkit palautetaan paikoilleen seuraavana keväänä hautojen tiivistämisen jälkeen roudan sulettua. Muistomerkkejä voi toimittaa hautausmaille normaalisti 1.6.–1.11. välisenä aikana.

Erikoistapauksessa muistomerkkien siirrosta sovitaan seurakunnan hautausmaatyöntekijöiden tai haudankaivajan kanssa. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi reunakivelliset haudat, yli kahden hauta-alan levyiset muistomerkit ja tavallista korkeammat muistomerkit.

Talvikautena seurakunta huolehtii kiviliikkeiden pääsystä haudoille. Muistomerkkien siirtoa käsittelevien ohjeiden tarkoitus on parantaa asianosaisten työturvallisuutta ja vähentää muistomerkkien vaurioitumisriskiä. Samalla vähenevät omaisille aiheutuvien hautamuistomerkkien siirtokustannukset.